Gemeente Begijnendijk Beleidsplan 2014-2019

Gemeente Begijnendijk Beleidsplan 2014-2019 College van burgemeester en schepenen september 2013

Met iedereen werken aan een sociaal maar realistisch beleid.

1.Inleiding

Buitengewoon boeiend

Duidelijker en correcter kan onze gemeente niet beschreven worden. In Begijnendijk is het aangenaam wonen en daaraan moet tijdens de komende vijf jaar verder gewerkt worden, We geven grif toe dit niet gemakkelijk is. De opdracht voor de komende zes jaar is uitermate zwaar. Bestuursverantwoordelijkheid vergt nieuwe niet aflatende inspanningen en inzet op alle mogelijke vlakken en gebieden zowel op federaal als gemeentelijk niveau. Als politiek verkozenen kunnen we dit werk niet alleen aan. We rekenen op iedereen die het goed voor heeft met Begijnendijk op welk vlak dan ook. Begijnendijk is een gemeente met diverse troeven van landelijke en groene woonkernen en recreatieve en socio culturele mogelijkheden…………

Deze aspecten zijn terug te vinden in de samenstelling van de Begijnendijkse bevolking Inwoners met hun wortels in het verleden van onze gemeente maar ook inwoners uit diverse streken van het land of het buitenland. Het is onze taak om er werk van te maken om iedereen harmonieus te laten samenleven. Als beleidsverantwoordelijken moeten we daartoe bijdragen. Tijdens de komende legislatuur is het onze opdracht en onze plicht om Begijnendijk verder uit te bouwen tot een gemeente waarin het aangenaam is om te wonen en te leven. Ook voor onze kinderen en senioren. Belangrijk daarbij is zorg te dragen voor de integratie van alle inwoners,zonder onderscheid,in een gezonde leefomgeving. Er zal in onze beleidsvisie dan ook ruim aandacht geschonken worden aan de verdere  ontplooiing van ons sterk aanwezige verenigingsleven als motor van een waardevolle geïntegreerde samenleving. Degelijke informatie en communicatie zijn basisinstrumenten om dit te kunnen realiseren. Het beleid zal dan ook gericht zijn op de verdere uitbouw van zowel de interne als de externe communicatie. Centraal in deze beleidskeuze staan de gemeentelijke diensten die verder gecoördineerd zullen worden door ons managementteam.

Mede door de steun van iedereen in onze gemeente zullen we er dan ook in slagen om nog meer dan in het verleden een buitengewoon boeiende poort tot het Hageland te maken

2.De manier waarop we besturen.

2.1. Planmatig werken

 Planmatig werken en langetermijnplanning behoren tot het basisjargon van een moderne gemeentelijke werking. Planmatig werken is geen nieuwigheid, maar als beleidsinstrument krijgt het in de nieuwe legislatuur een nog centraler plaats toegemeten. Het is onze overtuiging dat beleidsplannen een krachtig en nuttig instrument zijn voor een goede beleidsvoering. Alle bestaande beleidsplannen moeten worden herbekeken en ingepast in ons algemeen beleidsplan Beheers en beleidscyclus genoemd. Die plannen zijn niet louter documenten die na afronding in een lade terechtkomen. De beleidsplannen worden voor de diverse beleidsdomeinen de handleiding voor de dagelijkse praktijk.

 2.2 Duurzaam werken

 Duurzame ontwikkeling is een horizontale politieke beleidsaanpak, een algemeen kader, dat over de grenzen van de beleidsdomeinen heen loopt. Daarom ligt de bevoegdheid voor duurzame ontwikkeling bij de burgemeester, als coördinator van het bestuurscollege. Het bestuur wil duurzaamheid in alle beleidsdomeinen zoveel mogelijk doorvoeren.

2.3.  Transparant werken Openbaarheid van bestuur is een mooie en noodzakelijke doelstelling, maar het in de praktijk brengen van die doelstelling is vaak veel moeilijker. Dat vraagt immers niet alleen de wil en de mentaliteit om documenten ter beschikking van de burger te stellen, maar het vergt ook een totale aanpak die dat mogelijk maakt. Daarom moeten we deze legislatuur niet alleen werk maken van een degelijk informatiebeleid onder andere door gemeenteraadscommissies, maar we willen er tevens voor zorgen dat begroting, financiële en andere verslagen op een duidelijke en begrijpelijke manier worden opgesteld.

2.4. De burger betrekken Inspraak, betrokkenheid en participatie van de burger zijn sleutelbegrippen in een moderne beleidsvoering. Die inspraak en betrokkenheid realiseren we via het verder optimaliseren van de adviesraden, maar tevens via initiatieven waarmee we de individuele, ongebonden burger kunnen bereiken.

Inhoudstafel

 

Beleidsdomein 01: Algemeen bestuur

 Beleidsdomein 02: Infrastructuur

 Beleidsdomein 03: Omgeving

 Beleidsdomein 04: Iedereen leeft mee

 Beleidsdomein 05: Leren

 Beleidsdomein06: Vrije tijd

 Beleidsdomein 00: Algemene financiering

Beleidsdomein 01: Algemeen bestuur

01.2 Modern bestuur

Deze coalitie pleit voor een dynamisch communicatiebeleid. Naar aanleiding van belangrijke realisaties zal de bevolking tijdig en duidelijk worden geïnformeerd en gehoord. Hiervoor wordt maximaal gebruikgemaakt van alle moderne communicatiemiddelen (SMS, digitale infoborden internet folderkrant) en zullen wijkvergaderingen en infomomenten worden georganiseerd.

In een modern bestuur moet het personeel overtuigd zijn dat ze ten dienste staan van  de bevolking. Een doorlichting en eventueel herschikking van het personeelskader werden in eerste fase al uitgevoerd. Een aangepaste behuizing voor de gemeentelijke diensten is niet alleen van belang voor een goede dienstverlening, maar ook voor het creëren van een goede werkomgeving De bouw van ons nieuwe AC  is daarom ook broodnodig.

01.2.1 Informatie en dienstverlening

Begijnendijk moet verdergaan op het pad naar een gemeente die zo correct en vlot mogelijk informatie verstrekt en de inwoner ten dienste staat. Met instemming van de Gemeenteraad

Wordt Begijnendijk vooruitziend, planmatig en transparant gerund, zoals een privé bedrijf, met de nodige aandacht voor communicatie, personeel, patrimonium en financiën.

Nieuwe inwoners :Er wordt een echt onthaalbeleid ontwikkeld voor nieuwe inwoners van de gemeente: * Welkomstbrief en infopakket (inclusief toeristische info) bij inschrijving in de gemeente * Regelmatig gegroepeerde ontvangst op het gemeentehuis * Praktische kennismaking met de gemeente, via wandelingen en bezoeken * ‘symbolische’ cadeaucheques om de vertrouwdheid met handel, cultuur, sport … in de gemeente te vergroten

Actiepunten:

 • Er wordt gewerkt aan een opvolgingssysteem voor alle binnenkomende meldingen en vragen
 • Er komt een hervorming van het onthaal in het nieuwe AC, waarbij een onthaalmedewerker instaat voor een vlot onthaal en efficiënte doorverwijzing van mensen naar het juiste loket. De aflevering van documenten die geen andere administratieve last betreffen dan louter afgehaald te worden, moet aan het onthaal kunnen gebeuren.
 • De informatie voor alle nieuwe inwoners over de gemeente en gemeentediensten wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd. Specifieke Aandacht hierbij dient te gaan naar nieuwe inwoners.
 • Er wordt een onderzoek gedaan naar de beste  manier om inspraak  te organiseren en informatie te verspreiden.(info--borden, infomagazine, infopunten gekoppeld aan andere gemeentelijke gebouwen en/of dienstverlening,… via onze communicatieambtenaar).
 • De website (o.a. invoeging van online aanvraagformulieren) van de gemeente wordt klantvriendelijker gemaakt. Hij wordt op permanente basis geëvalueerd en verbeterd. Ook de interactiviteit  onze website wordt bekeken zodat inwoners bijvoorbeeld de  doorloop van hun dossier digitaal kunnen volgen.
 • Er wordt gewerkt aan gerichte communicatie om mensen te informeren aangaande werken, ongemakken en alternatieven.Omwonenden worden betrokken bij de werfvergaderingen van grote werken.
 • Bij grote projecten wordt het participatieproces met de bewoners van bij de aanvang beschreven in een afsprakennota tussen de verschillende partners.
 • Brieven vanuit het gemeentebestuur moeten in een begrijpelijke taal worden opgesteld.
 • Het e-loket wordt verder uitgebouwd waardoor gemeentediensten buiten de openingsuren toegankelijk zijn en dienstverlening zoveel mogelijk elektronisch kan gebeuren. Hierbij is het milieu gebaat want minder papiergebruik en minder autoverplaatsingen.
 • De minder mobiele inwoner wordt in zijn papierwerk bijgestaan door bodes –eventueel vrijwilligers – die aan huis komen. Dit moet verder uitgebouwd worden.

 

 

 

01.2.2 Nieuwe media en ICT

Begijnendijk wil als gemeente de mogelijkheden van nieuwe media zo goed mogelijk benutten en inzetten voor iedereen. Het hoofddoel van nieuwe media is om het leven van onze inwoners te vergemakkelijken en aangenamer te maken. Er zal volop gebruik gemaakt worden van nieuwe media voor zover ook de traditionele kanalen beschikbaar blijven voorburgers die minder vertrouwd zijn met de nieuwe media of er de mogelijkheden niet voor hebben.

 

Actiepunten:

 • De verdere uitwerking om de raadsleden een e- loket aan te bieden waarop men alle nodige documenten kan ontvangen via een gepersonaliseerd e-mailadres (voornaam.achternaam@begijnendijk.be).
 • Er komen digitale infoportieken in het Begijnendijkse straatbeeld.
 • We zullen de digitale kloof verminderen door pc’s in openbare gebouwen aan te bieden en infokiosken te voorzien voor de inwoners en haar bezoekers. Rondom deze kiosken zal men Wifi toegang krijgen.
 • Het gemeentepersoneel zal steeds over degelijk en up--‐to--‐date informaticamateriaal kunnen beschikken.
 • Sociale media zullen verder gebruikt worden voor pro--‐actieve informatieverstrekking.
 • Elke inwoner krijgt via de gemeentelijke website de mogelijkheid om zijn persoonlijk dossier digitaal te volgen tijdens de doorlooptijd van de behandeling.
 • In de gemeentelijke publicaties komt er een speciale rubriek rond nieuwe media.
 • de  digitale nieuwsbrief blijft behouden.
 • Het gemeentebestuur zal de mogelijkheid onderzoeken om over te gaan tot de uitbouw van een centraal adressenbestand (mid office) die verschillende gemeentelijke toepassingen aan elkaar moet koppelen.
 • Voor slechtzienden zal er een speciale computer met aangepaste software worden aangekocht.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om QR-codes te gebruiken.

 

01.2.3 Administratieve vereenvoudiging

Onze inwoners moeten op een heleboel belangrijke momenten in hun leven bij de gemeente langs:bij een geboorte, een adoptie,een huwelijk, het afsluiten van een samenlevingscontract, een

Echtscheiding of een overlijden. Of  bij het bouwen (bouwvergunning), verhuizen (adreswijziging), werk zoeken (getuigschrift van goed gedrag en zeden), met de wagen rijden (rijbewijs) of een verre reis maken (paspoort). De gemeentelijke administratie is daarmee zonder twijfel diegene waarmee de burger het vaakst in contact komt. Als gemeentebestuur moeten we de administratieve handelingen tot een minimum beperken.

 

Actiepunten:

 • Er wordt getracht de papierberg met 15% te verminderen tegen 2019.
 • Er komt een snelbalie voor het afhalen van documenten.
 • Met een snelloket ‘verlies van portefeuille’ zal de inwoner direct geholpen kunnen worden voor de aanvraag van alle officiële documenten die in zijn portefeuille zaten.

 

01.2.4 Personeel

Begijnendijk heeft recht op een modern klantgericht personeelsbeleid, dat anticipeert en efficiënt is. Onze ambtenaren zullen ook actief betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Dat vereist een gestructureerd overleg tussen ambtenaren en bestuur, maar ook een personeelsbehoeftenplan dat – binnen de financiële mogelijkheden – is aangepast aan de kwantitatieve en kwalitatieve noden van onze gemeente en voldoet aan het nieuw gemeentedecreet.

 

Actiepunten:

 • De opleidings-en vormingsmogelijkheden voor personeelsleden worden constant geëvalueerd en geoptimaliseerd.
 • Het personeelsbeleid wordt herzien in functie van een SWOT analyse
 • Begijnendijk werkt sinds 2012 met de Beleids-en Beheers Cyclus (BBC) voor haar budgettering. Beleidsdomeinen werden hierin afgebakend en zullen bepalend zijn voor de verdere organisatie van de gemeentediensten. Een verdere herziening van het personeelskader dringt zich op. Ook de verzelfstandiging van sommige structuren zal hier mee bepalend zijn.
 • Interne communicatie wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd. Zo wordt projectmatig werken over verschillende diensten heen absoluut noodzakelijk in een steeds complexer wordende maatschappij.
 • Er wordt nagedacht over een structurele aanpassing van de loketfuncties. Binnen het kader van een grotere samenwerking tussen gemeente en OCMW worden de eerstelijns loketfuncties structureel herbekeken. Bepaalde “ondersteunende” diensten zoals personeel, informatica, communicatie en financiën worden eveneens doorgelicht binnen dit kader.
 • Er worden teams samengesteld naar groendienst, gebouwen en openbare werken om efficiënter en duurzamer te kunnen werken.
 • Personeelsleden die binnen bepaalde tijd op welverdiend rustpensioen vertrekken, worden aangemoedigd om via een mentorsysteem hun kennis en ervaring door te geven aan de jongere collega’s.
 • De nieuwe rechtspositieregeling blijft een hedendaags werkinstrument om werknemers aan te werven, te begeleiden en te motiveren binnen ons bestuur.

 

 

01.3 Veiligheid

Begijnendijk is een veilige gemeente. Onze politiezone scoort bij de beste in Vlaams Brabant qua veiligheid. Deze coalitie hecht veel belang aan een veilige en aangename leefomgeving waar onder meer via het creëren van ontmoetingsplaatsen’(zitbanken wijkwerking…) in de buurten de sociale controle bevorderd kan worden. Begijnendijk maakt deel uit van de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo). Binnen de zone nemen het politiecollege en de politieraad de beslissingen. De wijkpost is het eerste aanspreekpunt binnen onze politiezone. Belangrijk voor de wijkpost is dat onze bevolking er terecht kan voor vragen en tips en er meldingen kan doen. De wijkagent dient verder geherwaardeerd te worden. Zijn aanwezigheid in de straat werkt preventief. Onze wijkagenten zijn in de eerste plaats om bij te dragen tot een leefbaar en veilig dorp. We willen deze legislatuur vooral het accent leggen op veilig verkeer. De nood- en interventieplannen moeten worden geactualiseerd en een rampenambtenaar/coördinator moet worden aangesteld en opgeleid. Hiervoor zullen we overleg plegen met de gemeenten uit de BRT- zone.

 

Actiepunten:

 • Criminaliteit, grote en “kleine”, wordt aangepakt. Iedereen moet zich thuis en veilig voelen op straat. De nodige middelen moeten hiertoe worden ingezet.
 • De wijkagent moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Hij/zij hoort thuis in het straatbeeld, per fiets of te voet. Zijn/haar bekendheid moet blijvend gepromoot worden. Hij/zij is de eerste partner om “kleine”problemen aan te pakken.
 • We optimaliseren het onthaal in het nieuwe wijkkantoor met aandacht voor de privacy van de bezoeker
 • Repressie is het laatste middel om voor veiligheid te zorgen. Wij pleiten voor het werken op sociale en omgevingsfactoren. Specifiek voor de verhouding tussen senioren en jongeren is contact tussen beiden via het verenigingsleven essentieel: zulk contact bevordert het veiligheidsgevoel. Wat de omgeving betreft, zetten wij volop in op verfraaiing via ondermeer betere straatverlichting …Aanbieden van fluoriderende huisnummers(hulp voor de hulpdiensten in het donker).
 • Vanuit de visie van een gemeenschapsgerichte politiezorg moet de politie verder ondersteunend werken bij bepaalde acties opgezet door andere gemeentelijke diensten zoals zwerfvuilacties en het opvolgen van hangjongeren. Ook de overlastproblematiek die het samenlevingsklimaat verzuren zoals nachtlawaai, fout parkeergedrag, sluikstorten, hondenpoep, overdreven snelheid … moeten zij actief bestrijden en proactief helpen afbouwen in  samenspraak met de betrokken gemeentediensten.
 • Door de stijgende werklast en beperkte financiële middelen moet het takenpakket van de politie doorgelicht worden. Misschien moeten bepaalde taken uitgevoerd worden door anderen of anders uitgevoerd worden, steeds rekening houdend met het feit dat het prioritair takenpakket van de politie wettelijk vastgelegd is. De hulp- en dienstverlening naar de bevolking toe mag onder geen beding in gevaar komen.
 • Drugs zijn niet goed, dat weet iedereen. Dat Begijnendijk ook relatief kleine drugsproblemen heeft is geen geheim. Daarom willen we een drugsbeleid hanteren, dat in eerste instantie preventief gericht is, zoals het organiseren van infoavonden en voorlichting van ouders en leerlingen in de Begijnendijkse scholen. Wij wensen bovendien dat er in onze gemeente opvang en hulp wordt voorzien voor verslaafden door middel van een meldingspunt. Ondersteuning van al bestaande initiatieven zoals JIP & JAC zijn een logisch gevolg hiervan

 

 

Beleidsdomein 02: Infrastructuur

02.1 Mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

 

Behouden van levenskwaliteit en aangenaam leven in woonkernen en straten

De levenskwaliteit waar inwoners dagelijks vat op hebben wordt in grote mate bepaald door de

Wijze waarop men zich verplaatst in het verkeer. Vaak worden leuke omgevingen en fijne ontmoetingsmogelijkheden ontsierd door teveel wagenverkeer of geparkeerde wagens.

Mobiliteit, gezondheid en aangenaam leven gaan hand in hand met oog voor de klimaat-en milieuproblemen is het een taak van een lokaal bestuur om inwoners te motiveren om over te schakelen tot alternatieven voor de auto en dit vooral voor de korte verplaatsingen.

 

Actiepunten:

 • De bijsturing van ons mobiliteitsplan dient in 2013 te worden afgerond
 • Het promoten van meer gebruik openbaar vervoer en korte verplaatsingen met de fiets of te voet (Het STOP principe).
 • Het promoten van Begijnendijk als fiets-en wandelgemeente ook vanuit toeristisch oogpunt.
 • Meer kwalitatieve fietsstallingen en elektrische oplaadpunten voorzien in de buurt van openbare gebouwen en toeristische trekpleisters
 • Foutparkeren op voet-en fietspaden aanpakken en sanctioneren.
 • Overbodig doorgaand verkeer weren uit woonstraten en kernen.
 • Parkeerdruk in woonkernen verminderen rekening houdend met huneigenheid en toekomstige ontwikkeling.
 • Eenvormige infrastructurele maatregelen nastreven tegen overdreven snelheid op lokale  ontsluitingswegen en woonstraten.
 • Toegankelijkheid van fiets-en voetpaden waarborgen voor minder mobielen en gebruikers van elektrische aangedreven rolwagens.
 • Verkeersluwe en kwaliteitsvolle inrichting /beleving van publieke ruimten nastreven..
 • Verder investeren in veilige en comfortabele fietspaden en fietsroutes met aandacht voor verschillende doelgroepen(mede door de inventarisatie en uitbouw van onze trage wegen).

 

Participatie, inspraak en brede samenwerking

 

Het nieuwe mobiliteitsdecreet, geeft de Gemeentelijke Begeleidings Commissie (GBC) meer invloed. Dit nieuwe uitvoeringsbesluit zal ook de hervorming van de mobiliteitsconvenanten tot geïntegreerde samenwerkingsovereenkomstenregelen. De nieuwe GBC net als andere mobiliteitsoverlegvormen dienen te worden aangepast rekening houdende met de nieuwe voorschriften en meerwaarde van opbouwende inspraak en brede participatie.

 

Actiepunten:

 • Heroriëntatie van de verkeerscommissie en/of opstarten van een nieuw info-en  inspraakorgaan(mobiliteitsraad/doe –en denkgroep) met voldoende aandacht voor participatiemogelijkheden en brede sensibiliserende acties. Een orgaan waarin elke politieke fractie zijn afgevaardigde heeft.
 • Via de verkeerscommissie de organisatorische samenwerking tussen de mobiliteitsdienst, dienst openbare werken en werken in eigen beheer optimaliseren.
 • Uitwerken reorganisatieplannen voor het opstellen van verordeningen voor wegeniswerken en evenementen
 • Bij het doorgeven van realisatieopdrachten i.v.m. verkeersveiligheid de betrokken arbeiders voldoende informeren zodat foute of onvolledige taakuitvoering wordt vermeden
 • Winterplan voor fiets-en voetverkeer optimaliseren waarbij ook inwoners en of derden worden betrokken.
 • Het huidige bewegwijzeringplan van de gemeente is aan een update toe.
 • Nauwere intergemeentelijke samenwerking met naburige gemeenten rond verkeersstromen, niet- bestemmingsverkeer en gemeente overstijgende verkeersproblemen.
 • Buurtinitiatieven blijven stimuleren die het samenleven in de straten benadrukken.
 • De nog uit te voeren actiepunten uit het te updaten mobiliteitsplan planmatig uitvoeren. (parkeerproblematiek, trage wegen…).
 • In het kader van de Aquafinwerken worden wegen heraangelegd met de nodige aandacht voor alle weggebruikers.
 • In het kader van de dorpskernvernieuwingen; de herinrichtingsplannen voor Betekom en Begijnendijk centrum wordt getracht niet- bestemmingsverkeer te weren.
 • Fijn wonen, aangenaam winkelen, comfortabel wandelen, veilig fietsen of leuk ontmoeten worden door het straatbeeld en aangepast straatmeubilair benadrukt.

 

02.2 Openbare Werken

Goede wegen en verbindingen maken mee een goede en aangename gemeente.

Begijnendijk wil verder deze weg bewandelen.Op die manier wordt onze gemeente nog  buitengewoon boeiender en aangenamer voor de eigen inwoners en de bezoekers van de poort tot het Hageland.

 

Actiepunten:

 • Voor Begijnendijk met zijn meer dan …. Km wegen wordt het meldpunt voor o.a. tekortkomingen aan de wegen, grachten, voet- en fietspaden beter bekendgemaakt.
 • Wegenis, voet-en fietspaden aanleggen.
 • Verkeerstechnisch onderhoudsprogramma opstellen.
 • Wegmarkeringen informatiseren en moderniseren.
 • Nazorg bij wegeniswerken.
 • Verder investeren in gesubsidieerde rioleringsprojecten. De gemeente kan aansluitend verbeteringswerken aan de nutsvoorzieningen, zoals gas,water,elektriciteit, openbare verlichting en andere netten laten uitvoeren.
 • Gescheiden stelsel voor de woningen en bedrijven verder doorvoeren i.s.w Riobra zodat milieuvriendelijk en gecontroleerd met het waterpeil kan omgegaan worden.
 • Overleg met de eigenaars, landbouwers, pachters voor de erosiegevoelige gebieden.
 • De landbouwwegen verdienen een betere aanpak, zodat deze niet alleen door landbouwers maar ook door fietsers, paardenliefhebbers en voetgangers kunnen gebruikt worden.
 • Investeren in technologieën zowel hard-als softwaretoepassingen waardoor de  administratieve diensten de ter beschikking gestelde applicaties met voldoening kunnen raadplegen.
 • Alle overheidsgebouwen dienen op hun “milieuwaarde” geschatte worden, externe studies (INFRAX Esco Projecten) kunnen de energieprestaties meten en de gemeente zal een plan opmaken zodat de gebouwen aan de milieuwaarden voldoen.
 • Aquafinwerken  Dorpstraat- Betekomsesteenweg,Dorpscentrum Betekom uitvoeren

 

 • Roleringswerken met aanleg fietspaden Keleine steenweg

 

 • Processieweg,Hoekje, Plankenbrugstraat,Moorputstraat ..

 

 • ………………………….

 

02.3 Werken in eigen beheer

De dienst “werken in eigen beheer” (WIEB) wordt verder ontwikkeld en uitgebouwd als een dienst in het belang van de inwoners, daartoe worden middelen en mogelijkheden verder uitgewerkt.

 

Actiepunten:

 • Er worden teams samengesteld die continue rondrijden in de gemeente  met een  basisuitrusting om kleine euvels op te lossen, werken uitgevoerd door derden te controleren en grotere mankementen te rapporteren.
 • Sneller inspelen op kleine herstellingen van de wegen door middel van de aankoop van aangepaste werktuigen en scholing van personeel.
 • We werken aan een grondig groenonderhoud met aandacht voor ecologische onkruidbestrijding.
 • Het gemeentelijke magazijn wordt uitgerust met een stockbeheersysteem.
 • Het energieverbruik in onze gemeentelijke gebouwen wordt tot een minimum herleid via aangepaste verlichting en energiezuinigere verwarming.
 • Met de eigen diensten blijvend voetpaden met klinkers(her-)aanleggen.
 • Aankoop van elektrische voertuigen als voorbeeldfunctie.

 

Beleidsdomein 03: Omgeving

 

03.1 Ruimtelijke ordening.

Het beleid dient gebaseerd te worden op het versterken en inbreiden van de bestaande kernen en op het vrijwaren van de beschikbare open ruimte. Het Gemeentelijk Structuurplan is bepalend voor het beoordelen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. In navolging van het

‘Sociaal Objectief’ i.v.m. de sociale woningen, opgelegd door de Vlaamse overheid, moet gestreefd worden naar een invulling van 50% van dit objectief tegen het einde van deze legislatuur, met een spreiding over de ganse gemeente en met het oog op een goede bevolkingsmix.

Via het masterplan en de RUP’s centrum Betekom en begijnendijk  willen wij in onze gemeente een mooi aanbod aan verschillende soorten woningen en nieuwe, financieel haalbare woonvormen zodat iedereen er zich thuis kan voelen. Tevens moeten deze plannen een oplossing bieden voor de huisvesting van een aantal gemeenschapsvoorzieningen en bijdragen tot de verhoogde leefkwaliteit van de kernen. Verder aanvullen..

 De dienst stedenbouw moet alle middelen aangereikt krijgen om de bevolking optimaal te helpen bij hun bouwplannen. Zij zullen ook strengere controles uitvoeren op de afgeleverde vergunningen om de werkelijkheid in overeenstemming te houden met de vergunde toestand.

 

Actiepunten:

 • Er is voor de kern van Begijnendijk een Masterplan uitgewerkt. Dit masterplan is een algemene visie op de openbare ruimte en de inplanting van gebouwen voor openbare dienstverlening(OCMW, Bibliotheek, Administratief Centrum politiewijkkantoor, horeca zaak)ontwikkelen. Ook mobiliteit en parkeerbeleid spelen een grote rol. De gemaakte keuzes betreffende Ruimtelijke ordening en mobiliteit dienen elkaar te ondersteunen en niet tegen te werken. Het parkeerbeleid vormt hierbij een belangrijke factor omdat zij grotendeels de verkeersstromen binnen het gebied genereren. Zo willen we de kern van Begijnendijk aantrekkelijker maken om er te leven en te wonen en alle aanwezige troeven uitspelen.De realisatie van dit plan met een nieuw dorps-en gemeenschapsgevoel creëren en bijdragen tot meer sociale samenhang in gans Begijnendijk.Met de opmaak van het RUP Begijnendijk centrum legden we de stedenbouwkundige en juridische basis voor deze dorpskernvernieuwing.
 • De gemeente zet haar strijd tegen wateroverlast verder. Om resultaat te boeken, is overleg met  de provincie Vlaams--Brabant,Riobra en Aquafin essentieel.
 • Aandacht voor de opvang van hemelwater bij nieuwe projecten of verbouwingen voor de (buffer-‐en infiltratievoorzieningen zoals wadi’s)
 • Woonuitbreidingsgebieden worden enkel indien nodig aangesneden. Inplanting van deze gebieden heeft ook effect op mobiliteit. Indien ze worden aangesneden, gaat de voorkeur uit naar gebieden in of tegen dorpskeren en langs assen die een geregeld openbaar vervoer hebben. Een recente woonbehoeftestudie wees uit dat er enkel de mogelijkheid bestaat om deze gebieden aan te snijden in het kader van het binden sociaal objectief.
 • Het uitvoeren van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) die nodig zijn om ons gemeentelijk structuurplan te realiseren. (Bv.dorpskernen Betekom en Begijnendijk).dit om in het kader van de verdichting plaatselijk het aantal bouw-en woonlagen te herzien.
 • Prioriteit voor  de zwakke weggebruiker bij het inrichten van openbaar domein mits hantering van het STOP-principe (Stappen, Trappen,Openbaar vervoer, Privévervoer) zoals opgenomen in het te updaten mobiliteitsplan.
 • Parkeerbeleid voeren in functie van de plaatselijke noden: Invoeren van een reglement voor het voorzien van een fietsstalling bij groepsbouw.
 • Actief op zoek gaan naar gronden waar de sociale huisvestingsmaatschappij realisaties kan doen.
 • Steeds in vraag stellen of er voor bepaalde gronden en gebouwen uit het gemeentelijk patrimonium geen beter en/ of meervoudig gebruik mogelijk is (mengen ban functies in bestaande gebouwen, brede school …)
 • Mensen stimuleren om hun woningen niet leeg te laten staan (aanbieden op de markt via sociaal verhuurkantoor,opstellen reglement voor het inrichten van een kangoeroewoning,…).
 • Met externe partners op zoek gaan naar uitbreiding aanbod serviceflats, assistentiewoningen, andere vormen van bouwen.
 • Verder aanbieden van gratis duurzaam bouwadvies volgens overeenkomst met de provincie Vlaams‐Brabant.
 • De dienst stedenbouw moet in samenspraak met de bouwheer en het bestuur op zoek gaan naar de best mogelijke uitvoering van een project met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en veranderde inzichten qua wonen en ruimtegebruik.
 • Ontvoogding van de dienst ruimetelijke ordening.

 

03.2 Milieu

 

03.2

Milieu

Bijzondere inspanningen dienen te gaan naar de inrichting en bescherming van natuurverbindingsgebieden en ankerplaatsen.(bv ism Natuurpunt)

Het afvalstoffenbeleid moet herdacht worden met bijzondere aandacht voor de noden van verschillende bevolkingsgroepen. We denken hierbij aan ouderen, minder mobielen,jonge gezinnen. Afvalpreventie en reductie moeten blijvend gepromoot worden en sluikstorten efficiënt aangepakt.De inspanningen om wateroverlast terug te dringen dienen te worden aangehouden.

Erosiebestrijdingsplannen zijn een middel in deze problematiek.In het rationeel energiebeleid moet de gemeente een belangrijke voorbeeldrol spelen. De gemeente streeft bij de planning en de uitvoering van het milieubeleid naar een maximale samenwerking met * het plaatselijke maatschappelijke draagvlak, in de vorm van de milieuadviesraad en verenigingen als Natuurpunt en Vakantiegenoegens * intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als IGO, Ecowerf, Riobra en de Intercommunale Interleuven, maar tevens door samenwerking met de besturen van onze buurgemeenten Rotselaar, Tremelo, Aarschot en Heist-op-den-Berg * het Regionaal Landschap Noord-Hageland * initiatieven van het provinciebestuur en zijn diensten * initiatieven en campagnes als de autoloze zondag, Open Straatdag, Nacht van de Duisternis, Met Belgerinkel naar de Winkel, de Duurzaamheidsspiegel, haagplantacties en andere acties & campagnes. *

 

03.2.1 Leefmilieu

Groen en natuur zijn essentieel voor een aangename leefomgeving. Voor een buitengemeente met een relatief sterke bevolkingsgroei zijn de uitdagingen enorm. Het komt erop aan de nog beschikbare open ruimte optimaal te beschermen en doeltreffend aan te wenden voor de landbouw voor toerisme en recreatie, voor het garanderen van een goede waterhuishouding en het inperken van overstromingsgevaar en voor een doeltreffend natuur- en milieubeleid. Bescherming van de open ruimte is slechts mogelijk als we er als gemeente alles aan doen om de levenskwaliteit in onze dorps- en andere woonkernen te versterken en te optimaliseren. Een duurzaam milieubeleid draagt bij tot de bescherming en verbetering van de kwaliteit van onze open ruimte en tot de verhoging van de levenskwaliteit in de woonkernen.

 

Actiepunten:

 

 • Er dient actief werk gemaakt te worden van de versterking van het netwerk van de natuurverbindingsgebieden, ecologische stapstenenen ankerplaatsen.
 • De bestaande bosbeheersplannen Bieheidebos  worden verder uitgewerkt.
 • Met gerichte ingrepen wil het gemeentebestuur bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit In onze gemeente. De bescherming van de kwetsbare en bedreigde inheemse flora en fauna zijn een belangrijke doelstelling.
 • Het bermbeheersplan dient de leidraad te zijn voor een bermbeheer dat bijdraagt tot een grotere biodiversiteit van insecten, kleine zoogdieren en flora langs de Begijnendijkse wegbermen
 • De “werkgroep trage wegen” inventariseerden de voorbije jaren het Begijnendijkse trage wegennetwerk. Er zal verder werkgemaakt worden van het definiëren van de functies van die wegen voor de mobiliteit, de recreatie of de bescherming van het leefmilieu. Die informatie zal de basis en toetssteen vormen voor het toekomstig beleid rond trage wegen. Via de gemeentelijke informatiekanalen en aangepaste kaarten zal meer bekendheid gegeven worden aan de trage wegen.
 • Begijnendijk zal de komende jaren werk maken van de vergroening van pleinen, en straten Met het oog daarop zal eerst werkgemaakt worden van een inventarisatie van het Begijnendijkse groen. Aan de dienst Werken in eigen Beheer (WIEB) zal vervolgens gevraagd worden om in samenwerking met de milieudienst en de GECORO een gedetailleerd plan uit te werken voor de Vergroening van onze gemeente. Via heeraanplantingen krijgen perken en straten meer streekeigen bomen en struiken. Via gerichte maatregelen zal het (her)aanplanten van hagen en kleine landschapselementen aangemoedigd worden.
 • Het gemeentebestuur zal ook tijdens deze legislatuur een aangepast  subsidiebeleid voeren ter ondersteuning van milieuvriendelijke initiatieven door particulieren.
 • In de strijd tegen wateroverlast worden particulieren aangemoedigd bij het aanleggen van opritten en terrassen te kiezen voor regendoorlaatbare  materialen.
 • Bij de invulling van het Begijnendijkse  masterplan  en de uitvoering van de Rup’ s centrum Betekom en Begijnendijk zal er naar gestreefd worden om via het aanplanten van streekeigen bomen,hagen en struiken het groene karakter van straten en pleinen in onze  deelgemeenten te vergroten.
 • verdere afbouw van het pesticidengebruik * toepassen van strenge normen voor energie-efficiëntie en energiezorg in gemeentelijke gebouwen * goed waterbeheer (afkoppeling regen-/afvalwater, hemelwaterhergebruik en hemelwaterinfiltratie) voor gemeentelijke gebouwen en gebruik van hemelwater voor zoveel mogelijk toepassingen
 •  gemeentepersoneel stimuleren tot het gebruik van de fiets, via onder andere een fietskilometervergoeding en deelname aan fietscampagnes

 

 • de gemeente ondersteunt erkende terreinbeherende natuurverenigingen bij de aankoop en het beheer van natuurgebieden in onze gemeente. Een subsidiëringsreglement werd daartoe opgesteld. De Demervallei is in dat beleid ook voor het gemeentebestuur een speerpuntproject. Een belangrijke voorwaarde daarbij is een maximale openstelling van die gebieden voor een breed publiek. * opzetten van een medebeheersysteem met vrijwilligers rond natuur. De gemeente stelt materiaal ter beschikking en coördineert, in samenwerking en overleg met de terreinbeherende verenigingen, de werkzaamheden. * maximaal aandacht besteden aan de randvoorwaarden die het behoud van de natuurwaarden in de beschermde natuurgebieden kunnen bevorderen (b.v. waterkwaliteit, waterkwantiteit, invloed van eutrofiëring, ruimtelijke ordening) * verhogen van de ecologische diversiteit door een aangepast bosbeheer in de OCMW-bossen van Begijnendijk (Bieheidebos) en het 'donkbos' in Betekom * wegbermbeleid evalueren en differentiëren,

 

 • De gemeente onderhoudt een frequent en inhoudelijk contact met Riobra, opdat de beoogde waterkwaliteitsdoelstellingen zo maximaal mogelijk worden bereikt. * De gemeente werkt samen met Riobra een oplossing uit voor de tientallen woningen die niet in het rioleringsnet worden opgenomen. Waar mogelijk wordt geopteerd voor collectieve zuivering via KWZI's boven IBA's.

 

 •  De gemeente neemt initiatieven om de afkoppeling in twee gescheiden stelsels ter hoogte van de woonhuizen zo maximaal mogelijk te realiseren * De gemeente organiseert en/of ondersteunt acties rond waterbesparing en ter stimulering van het hemelwatergebruik

 

 •  We streven naar een vertraagde waterafvoer door de open ruimte. Ruimte geven aan water voorkomt overstromingen (ook wanneer die niet bij ons maar in buurgemeenten plaatsvinden!).

 

 •  bekenbeleid: maximaal openhouden van grachten, toegankelijkheid van beekoevers verbeteren (in functie van ruiming, desgevallend ook als wandelpad) * actieve medewerking aan het Laakproject van het Regionaal Landschap Noord-Hageland (inclusief het bekijken van de mogelijkheid om de Laak te verbinden met enkele afgesneden Demermeanders)

 

 • 03.2.2 Afvalbeleid

De gemeente leverde de voorbije jaren aanzienlijke inspanningen om de afvalberg te beperken. De komende jaren willen we het bestaande beleid verder verfijnen en via gerichte  maatregelen de strijd opvoeren tegen zwerfvuil en sluikstorten. Een goed afvalstoffenbeleid komt overigens iedereen ten goede. De gemeente betaalt momenteel gemiddeld 60% van de kosten voor afvalinzameling en verwerking. Ook de burger betaalt met 40% van De kosten mee de rekening.

Alle actoren hebben dus voordeel bij een vermindering van het restafval .Het indijken van het asociale sluikstorten en van zwerfvuil draagt bij tot een aangenamere leefomgeving voor iedereen.

 

Actiepunten:

 • Afvalpreventie en reductie zullen verder worden gepromoot. Via de gemeentelijke informatiekanalen en gerichte campagnes worden de mogelijkheden voor het voorkomen van afval en het belang van sorteren en recycleren aangemoedigd.
 • Naar inwoners met een eigen tuin worden de mogelijkheden van thuis composteren sterker aangemoedigd en ondersteund via het werk van de compostmeesters en gerichte informatiecampagnes.
 • De werking van het containerpark wordt verder geoptimaliseerd met de uitwerking van een aangepast tariferingsysteem.
 • In het kader van de strijd tegen hondenpoep op onze stoep zullen door de gemeente een aantal bijkomende zakjesverdelers geplaatst worden. Hondeneigenaars zullen verder gemotiveerd worden de hondenpoepzakjes te gebruiken. Hondeneigenaars die het toch nalaten de poep van hun hond in de vereiste zakjes te deponeren zullen strenger aangepakt worden en ook het sluikstorten van  de gevulde zakjes zal geverbaliseerd worden.
 • In de strijd tegen het sluikstorten wordt er gestreefd naar een optimalisering van de samenwerking tussen de politie en de andere bevoegde gemeentelijke diensten.

 

03.2.3

Duurzaamheid.

Het gemeentebestuur wil in de komende legislatuur toenemende inspanningen leveren om het eigen energieverbruik te verminderen en op systematische wijze te kiezenvoor hernieuwbare energie .Ook andere initiatieven dienen bij te dragen tot het verduurzamen van het gevoerde beleid en het verminderen van de ecologische voetafdruk van onze gemeente.

Het bestuur wenst op dit vlak naar de bevolking to een voorbeeldfunctie te vervullen .Het

Duurzaamheidbeleid zal in nauw overleg tussen alle betrokken diensten tot stand moeten komen.

Actiepunten:

 • Bij de vernieuwing van het wagenpark en de aankoop van ander materiaal wordt gekozen voor milieuvriendelijke alternatieven
 • Er wordt onderzocht voor welke gemeentelijke gebouwen bijkomende investeringen kunnen gedaan worden voor eigen elektriciteitsproductie via zonnepanelen en het plaatsen van zonneboilers.(Esco project INFRAX)
 • Via sensibiliseringscampagnes  worden particuliere initiatieven voor energiebesparing  en de Productie van hernieuwbare  energie aangemoedigd.
 • De inventarisatie van de energie installaties van alle gemeentelijke gebouwen wordt afgerond.
 • In samenwerking met de diensten openbare werken, de dienst vrije tijd en de dienst werken in eigen beheer wordt nagegaan hoe het energieverbruik van de gemeentelijke infrastructuur door onmiddellijke ingrepen verminderd kan worden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan  een grotere responsabilisering van de verenigingen en de burgers die van de gemeentelijke infrastructuur gebruik maken.
 • De gemeente zal de komende jaren werk maken van de opvolging van de energie-audits die uitgevoerd werden voor de scholen  en het gemeentehuis…

 

 

 

 

 

03.2.3 Aangenaam en financieel haalbaar wonen

Blijven wonen in eigen gemeente is voor een grote groep Begijnendijkenaars  onbetaalbaar aan het worden. Velen hebben het moeilijk om een degelijke betaalbare huur-en koopwoning te vinden.Er is ook een grotere vraag naar kleinere wooneenheden die bestemd zijn voor alleenstaanden,eenoudergezinnen,jonge starters,ouderen en mensen die mits bijkomende zorg of dienstverlening zelfstandig blijven wonen. Ook de vraag naar betere woon –en leefkwaliteit vraagt om de nodige aandacht. In eigen omgeving wil men fijne ontmoetingsplaatsen, men wil zich in eigen buurt ook veilig en comfortabel kunnen verplaatsen als zachte weggebruiker en de vraag naar betere integratie van nieuwe bewoners klinkt luid.

Kort samengevat: migratie, vergrijzing, financieel haalbaar blijven wonen in eigen gemeente, nieuwe gezinsvormen en gezinsverdunning creëren bijkomende woonnoden, zorg‐en dienstverlening. Wij willen de regierol opnemen rond het stimuleren van financieel haalbaar wonen, het bewaken en verbeteren van de woonkwaliteit en de kwaliteit van de woonomgeving. Om dit aan te pakken zal de gemeente Begijnendijk  bondgenoten zoeken om betaalbare en gezinsvriendelijke woningen bij te bouwen,aangename wijken te creëren en bewoners te ondersteunen bij herinrichting  en renovatie van bestaande woningen.

Gezien de hoge nood aan betaalbaar wonen, de vele maatschappelijke uitdagingen en de beperkte financiële mogelijkheden lijkt het ons aangewezen creatief te experimenteren met nieuwe woonvormen waarbij voldoende comfort en kwalitatief wonen met het behoud van de nodige privacy gewaarborgd blijft.

 

 

Actiepunten:

 

 • Het woonbeleidsplan wordt geactualiseerd.
 • Periodieke  promotieacties blijven voeren rond duurzaam en levenslang  aangepast wonen.
 • Voor grotere verkavelingen de sociale lasten toepassen.
 • Voldoende aandacht voor de woonproblematiek van verschillende doel-en kansengroepen, ondermeer bij de uitvoering van het masterplan voor Begijnendijk
 • Nieuwe woonvormen en woontypologieën stimuleren via ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige reglementen, verordeningen of via het vergunningenbeleid.
 • Meer sociaal woonbeleid realiseren.
 • Opmaak plan van aanpak(voortgangstoets) waarin ondermeer aangegeven wordt welke acties  en  sociale woonprojecten er op stapel staan, ongeacht deze al dan niet reeds werden vergund.
 • Intenser woonoverleg  organiseren met ondermeer de Sociale Huisvestingsmaatschappijen,de Sociale verhuurmaatschappij,en andere betrokken partners.
 • Lokale noden en mogelijkheden detecteren, overleg met het brede middenveld  nastreven, lokale deskundigheid benutten, nieuwe woonvormen stimuleren, eigentijdse en maatschappelijke uitdagingen integraal koppelen aan het woonbeleid.
 • Onbebouwde percelen van gemeente,OCMW en kerkfabrieken worden opgelijst, hierbij mogelijke projecten bekijken om in samenwerking met sociale huisvestingmaatschappijen te realiseren.
 • In 2010 is het toewijzigingsreglement voor sociale huurwoningen opgemaakt en goedgekeurd. Dit reglement zal worden geëvalueerd
 • Informatie inzamelen rond nieuwe evoluties, thema’s, nieuwe vormen van gemeenschappelijk-of zorgwonen. Waar mogelijk deze verder uitwerken met concrete realisaties ervan tot doel.
 • Meer samenwerking met het sociaal verhuurkantoor Social waarbij naast bijkomend  woningaanbod, de huurder en verhuurder beter worden beschermd.
 • Reglementering rond het splitsen van woningen dient te worden opgesteld. Kwalitatieve woonnormen dienen hieraan te worden gekoppeld .We onderzoeken daarbij welke mogelijkheden dit biedt voor kansengroepen, voor kleinere gezinnen, voor kangoeroewonen, voor co- housing (samenhuizen breder dan gezinscontext) en andere nieuwe woonvormen.
 • Gezien de vergrijzingproblematiek stimuleren van kleinschalige woonprojecten specifiek voor senioren
 • Bij vernieuwingsprojecten van dorpskernen creëren wij voldoende open en groene ruimten met  leuke ontmoetingsplaatsen en indien mogelijk kleinschalige sociale woningbouwprojecten.
 • We willen de betrokkenheid van onze inwoners en het goed samenleven stimuleren door leuke en fijne buurtinitiatieven te blijven ondersteunen. We moedigen daarbij aan om samen met de buren verantwoordelijkheden en zorg op te nemen om de levenskwaliteit van de eigen omgeving te waarborgen

 

03.4 Land--en tuinbouw

De instandhouding van de landbouw is een belangrijk instrument voor het behoud van de noodzakelijke open ruimte in onze gemeente. Tegelijk moeten we beseffen dat landbouw bedrijven in onze gemeente niet vanzelfsprekend is. Begijnendijk plakt aan tegen de Vlaamse Ruit, het economische hart van Vlaanderen. De druk op de open ruimte is daardoor bijzonder hoog, en de stijgende grondprijzen maken een rendabele landbouw op die plaats heel moeilijk. Dat het aantal landbouwers in onze gemeente en dat hun leeftijd stijgt, hoeft dan ook niet te verbazen. Instrumenten waarmee onze gemeente de landbouw structureel kan ondersteunen, zijn dan ook erg zeldzaam. Doorgaans zullen die zich in onze gemeente beperken tot begeleidingsmaatregelen die het verderzetten van het bedrijf tot aan de pensioenleeftijd mogelijk maakt.

Een goed doordacht beleid is wel een noodzaak, vooral nu het gevaar voor wateroverlast steeds groter wordt. Dat is een noodzaak om d e leefbaarheid van de land en tuinbouw te verzekeren en de  gevolgen van de toenemende erosie in te perken en aan te pakken.

 

 

Actiepunten:

 • Om de steeds toenemende wateroverlast te bestrijden en terug te dringen zal meer werk gemaakt worden van de  erosiebestrijding van de bodem. En dit vooral op plaatsen die nu  al gelokaliseerd zijn zodat sneller en doeltreffender kan opgetreden worden.
 • Er zal meer overleg gepleegd worden met grondeigenaars ,landbouwers en pachters voor erosiegevoelig gebieden
 • De landbouwwegen worden op een betere en doeltreffendere wijze aangepakt zodat deze wegen niet alleen door d elandbouwers maar ook door fietsers, paardenliefhebbers en  voetgangers kunnen gebruikt worden.

Beleidsdomein 04: Samenleven

 

04.1 Welzijn

 

We streven naar het maximale welzijn van alle Begijnendijkenaars en naar sociale rechtvaardigheid. De fundamentele waarden, normen en regels van onze democratische rechtsstaat blijven de hoekstenen van onze samenleving. We bieden kansen en tegelijk dat mensen inspanningen doen om te participeren aan onze samenleving.

We  vertrekken steeds vanuit de mogelijkheden en de eigen kracht van  het individu en zijn directe omgeving. We maken de mensen, die het (tijdelijk) moeilijk hebben, sterker zodat ze mee

Kunnen in de samenleving. We trachten iedereen zo veel mogelijk mee te laten participeren aan het beleid. We streven  naar een geïntegreerd (ook andere beleidsdomeinen zoals werk, wonen, onderwijs, ontspanning,…dragen bij tot welzijn) en proactief welzijnsbeleid. Het OCMW neemt de coördinatie en regierol hiervan op zich en we zoeken naar mogelijke synergieën en efficiëntiewinsten met de gemeente en andere dienstverleners. Deze aanzet wordt dan ook best  samen gelezen met de aanzet voor de OCMW beleidsnota.

 

Actiepunten:

 • Inrichten van een fysiek “Sociaal Huis” Iedereen kan op 1 plaats terecht met zijn vragen over alles wat met zorg, hulp en sociale dienstverlening te maken heeft.Met de nadruk op alles, dus niet enkel het aanbod van zorg- en dienstverlening georganiseerd door de lokale overheid, maar ook het zorgaanbod van andere actoren.
 • Een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle behandeling van de verschillende vragen en een eventuele correcte doorverwijzing zijn een must.
 • Ook de verdere laagdrempelige bekendmaking van de bestaande dienstverlening is een blijvend aandachtspunt.
 • De inzet en meerwaarde van vrijwilligers waarderen en erkennen en hen hierin zo veel mogelijk ondersteunen oa. Door het coördineren van vraag en aanbod,
 • Preventief gezondheidsbeleid voeren Projectwerking “preventie gezond” met  VZW LOGO(Lokaal Gezondheidsoverleg) heractiveren volgens de noden van de Begijnendijkse bevolking, in nauwe samenwerking met de huisartsen.
 • Een passend antwoord geven op de vergrijzing Een tweesporenbeleid voeren in overleg met de adviesraden: enerzijds voor de actieve ouderen en hen blijvend kansen aanbieden omdeel te nemen aan het maatschappelijke leven en aan het(ouderen)beleid. Ze hebben immers een enorm potentieel aan ervaring en tijd om te investeren. Complementair  werken  op de bestaande  seniorenverenigingen en de bestaande werkingen gepast ondersteunen.
 • anderzijds aandacht vragen voor de kwetsbare en/of dementerende senioren met een verhoogd risico op vereenzaming of mis(be)handeling  door zorgafhankelijkheid, armoede, een beperkte mobiliteit enz.
 • Kinderen positief laten opgroeien, in samenwerking met het LOK
 • Tijdige detectie van kinderarmoede en kinderen in moeilijke opvoedingssituaties.
 • Mee zorgen voor een kwalitatieve,betaalbare en duurzame kinderopvang, ook voor zieke kinderen.

 

 

 

04.2 Jeugd

 

28%  van de Begijnendijkse inwoners is jonger dan 25 jaar .Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze gemeente.Voor  hen in het bijzonder is het belangrijk dat iedereen mee is. Kinderen en jongeren moeten zich in de eerste plaats overal thuis en comfortabel kunnen voelen in onze gemeente. Dat betekent onder meer een voldoende aanbod aan scholen en kinderopvang, maar ook aangename buurten met een gamma  aan speelruimten voor gezinnen met jonge kinderen.

Kinderen moeten we vooral kind kunnen laten zijn en jongeren moeten de ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien en in combinatie daarmee zeker ook Betekom-Begijnendijk te ontdekken.

Voldoende groene en veilige omgeving om te spelen is essentieel. Spelende kinderen kunnen nooit overlast betekenen. Een gemeentelijk jeugdbeleid moet in de eerste plaats uitgaan van de intrinsieke dynamiek van de jongeren zelf. Zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jongeren zijn de motor die de jeugdwerking in de gemeente draaiende houden.

Actiepunten

 • Begijnendijk wil een uiterst kind‐ en jongerenvriendelijke gemeente blijven en daarom zijn kinderen en jongeren een bijzonder aandachtspunt en een leidraad doorheen alle bevoegdheden.
 • We evolueren verder van een jeugdwerkbeleid naar een geïntegreerd jeugdbeleid.De wisselwerking tussen jeugd, cultuur en sport leggen lijkt voor de hand liggend, maar daarnaast zijn er zeker  ook met onderwijs,welzijn,mobiliteit, woonbeleid en andere bevoegdheden zeker raakvlakken aanwezig.
 • De jeugdraad wordt nog meer een belangrijke partner bij het beleidvoorbereidende werk Zij worden door het beleid gestimuleerd in het betrekken van niet in jeugdwerk georganiseerde  jongeren.
 • Samen met de jeugdraad onderzoeken we de mogelijkheden om bestaande   (speel)ruimten verder optimaal te benutten en indien nodig uit te breiden. In het masterplan Begijnendijk moet voldoende ruimte gelaten worden voor de inbedding van groen ruimtes en spelruimtes.
 • Er wordt zoveel als mogelijk inspanningen geleverd zich veilig  met de fiets of te voet naar de school, de  sportclub of  de jeugdvereniging te kunnen verplaatsen. Scholen, sportclubs en jeugdverenigingen spelen hierin zeker een cruciale rol.
 • Speelstraten  worden naast de vakantieperiodes ook uitgebreid naar een aantal woensdagnamiddagen. De speelstraat  zorgt er voor dat  de kinderen hun buurt op een andere manier ervaren en op dat nut wordt maximaal ingezet.
 • De jeugdverenigingen worden verder gesubsidieerd. Een subsidiebeleid moet voldoende divers zijn, zodat ook kleinschalige initiatieven  ondersteund kunnen worden.
 • Een brede invulling van vormingskansen in het jeugdwerk is altijd een meerwaarde Ook individuele jongeren moeten,los van elk vastverenigingsverband, kansen krijgen om een vormingspakket uit het jeugdwerk mee te pikken.
 • Het lopende jeugdbeleidsplan wordt zoals goedgekeurd in de gemeenteraad verder uitgevoerd zoals gepland .De elementen uit dit plan krijgen navolging in h t beleidsplan vanaf 2014.
 • We blijven aandacht houden voor cultuur op kindermaat.
 • Het bestaande aanbod met betrekking tot sportweken en speelpleinwerking wordt voortgezet In samenspraak met de dienst vrije tijd.
 • We streven ernaar ook de meer kwetsbare jongeren maximaal te bereiken voor deelname in het jeugdwerk en verschillende activiteiten.
 • Binnen het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt er aandacht besteed  aan het verder uitbouwen en kwalitatief ondersteunen van een inclusief aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking.
 • De nieuwe bestuursploeg hanteert een uitgaansbeleid anno deze tijd. Jong  zijn in onze gemeente betekend wel degelijk op een veilige en aangename manier binnen de grenzen van de Eigen gemeente kunnen uitgaan.
 • De gemeente Begijnendijk maakt promotie voor het speelbos naast de school en het Bieheidebos.
 • Meer aandacht voor de muziek-en danssbeleving  door een gericht ondersteuningsbeleid: creëren van podiumkansen voorbeginnende artiesten en  groepen,promoten van de repetitieruimten in de muziekschool.

 

04.3 Een ondernemende gemeente

 

Een bloeiende gemeente veronderstelt een beleid dat ondernemen  aanmoedigt. Daarom moeten  we zorgen voor een bedrijfsvriendelijk klimaat, dat lokale ondernemers en handelaars  ondersteunt.

 

Actiepunten:

 • Een gemeente als Begijnendijk heeft nood aan een bedrijvenloket waar ondernemers en handelaars terecht kunnen met al hun vragen. Het moet zorgen voor een gevoelige  administratieve vereenvoudiging en ondernemers en handelaars snel wegwijs maken in de Gemeentelijke diensten, procedures en regelgeving. Het bedrijvenloket moet ook informatie geven over regelgeving en  procedures van andere verheden. Er wordt een ambtenaar lokale economie voorzien
 • De studie ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid wordt geïmplementeerd.
 • Lokaal winkelen, moet aangemoedigd worden door samen met de op te richten Middenstandsraad bestaande vernieuwende en originele acties te ondersteunen.
 • In Begijnendijk gaat er wekelijks een markt door. Wij wensen deze markt verder te laten groeien in samenwerking met de lokale middenstanders waar de markt plaats vindt.
 • Inrichten  van een jaarlijkse gemeentelijke jobbeurs/dag zodat werkzoekenden kunnen kennis maken met bedrijven in hun gemeente en waar werkgevers kandidaten uit de gemeente kunnen ontmoeten .Een samenwerking voor de organisatie van deze jobbeursdag met het OCMW dient onderzocht te worden.
 • Verdere uitbouw van de gemeentelijke website waar ondernemers op een  gebruiksvriendelijke manier actuele informatie over reglementering,subsidies en dergelijke kunnen terugvinden;
 • Aanleggen en regelmatig bijhouden van een e-mailbestand van alle lokale ondernemers zodat ze bij infrastructuurwerken onmiddellijk en rechtstreeks kunnen geïnformeerd worden over het verloop en de  duur van de werken, de bereikbaarheid, de omleidingen, …
 • Betrekken van 1 of 2 handelaars die handel drijven in de zone waar infrastructuurwerken doorgaan bij de werfvergaderingen.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om een beperkt bedrijventerrein op te richten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.4 Sociale economie

 

Meedraaien in het gewone arbeidscircuit is niet altijd vanzelfsprekend. Voor sommige werkzoekenden zijn er de eisen die worden gesteld in het gewone arbeidscircuit te hoog

In Begijnendijk moet er daarom ook plaats en ruimte zijn voor sociale economieprojecten.De gemeente kan zowel financiële als materiële steun bieden, of ze kan zelf initiatieven nemen indien het privaat initiatief ontbreekt. Ook kan er intergemeentelijk worden samengewerkt

Actiepunten:

 • Blijvende ondersteuning van tewerkstellingskansen voor kansengroepen via de sociale economieprojecten zoals bv. strijkateliers of streekproductenwinkels
 • Verdere samenwerking tussen OCMW en sociale economie aanmoedigen. Hierdoor kan het Begijnendijkse OCMW een eigen tewerkstellingsbeleid voeren(tewerkstelling art.60 of (leefloners).
 • een groter draagvlak en meer bekendheid creëren bij de Begijnendijkse bevolking rond het aanbod en de noodzaak tot ondersteuning van sociale economie.

 

 

04.5 Ontwikkelingssamenwerking en fair trade

 

Begijnendijk is nog geen van de vele fair–tradegemeentes die Vlaanderen rijk is. In onze gemeente zijn er nochtans tientallen vrijwilligers die door de steun aan op nationaal georganiseerde solidariteitscampagnes of door lokale initiatieven onze bevolking sensibiliseren rond de enorme uitdagingen die er in de wereld bestaan op het vlak van armoede en (economische) uitbuiting. Het gemeentebestuur wil de veelheid aan lokale inspanningen die gecoördineerd zullen worden in de op te richten Gemeentelijke Raad Internationale Ontwikkelingssamenwerking (GRIS) ondersteunen.

 

Actiepunten:

 • Op het vlak van sensibiliseren en bewustmaken over de groeiende kloof tussen arm en rijk in Noord en Zuid zal de gemeente de besstaande vrijwilligersinitiatieven rond nationale campagnes. (11.11.11., Broederlijk Delen, Vredeseilanden e.a.) en lokale solidariteitsgroepen logistiek ondersteunen.(Afrikadag)
 • Scholen, jeugdverenigingen en culturele organisatie die deelnemen aan bestaande  solidariteitsacties of die zelf initiatieven nemen rond internationale solidariteit kunnen daarbij rekenen op logistieke ondersteuning van het gemeentebestuur.
 • Binnen de gemeentelijke administratie staat een gemeenteambtenaar deeltijds in voor de nodige administratieve ondersteuning.
 • Het gemeentebestuur zal de huidige  engagementen en inspanningen verder zetten die Begijnendijk als fair trade gemeente op de kaart moeten zetten onder andere door ondersteuning van  de Oxfam--‐Wereldwinkel.
 • Uitbaters van de horecazaken die verbonden zijn aan de gemeente,(cafetaria sporthal, nieuwe horecazaak in het AC e.a.) zullen aangemoedigd worden om in hun aanbod fair tradeproducten aan te bieden.
 • Handelaars, die fair trade producten aanbieden, worden nader in de kijker gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.6 Integratie, diversiteiten gelijke kansen.

 

 

We willen dat Begijnendijk een open en solidaire gemeenschap blijft waar iedereen zich thuis voelt en waar geïnvesteerd wordt in het goed samenleven van diverse bevolkingsgroepen.

Integratie betekent meedoen Dat verwachten wij van alle nieuwkomers en van andere kansengroepen:mee inspanningen leveren om bij te dragen aan onze samenleving

Beleidsmatig leggen we daarbij sterkt de klemtoon op vorming en kennis van het Nederlands.

Gelijke kansen ontwikkelen voor iedereen en goed samenleven in diversiteit zijn doelstellingen die dienen te worden ingebed in acties en projecten via verschillende beleidsdomeinen.

Of dat nu gaat over onderwijs,mobiliteit,jeugd, sport,wonen, cultuur of  ruimtelijke ordening.

 

Actiepunten:

 • Samenleven in diversiteit
 • de gemeente zorgt ervoor dat signalen, vragen en meldingen met betrekking tot het samenleven in diversiteit op een laagdrempelige wijze kunnen gesteld en beantwoord worden;
 • ontvangen meldingen worden verzameld en opgevolgd. Hieromtrent worden zowel intern als met meldpunt Leuven de nodige afspraken gemaakt;
 • de gemeente ontwikkelt een actieplan dat gericht is op hangjongeren;
 • de gemeente zorgt dat de inwoners van diverse herkomst de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen.
 • de gemeente schenkt aandacht aan het sensibiliseren rond huwelijksmigratie.
 • het gemeentebestuur zorgt voor een klantvriendelijk en laagdrempelig onthaal van alle nieuwe inwoners en dit binneneen duidelijk taalbeleid.
 • het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak opdat de verschillende aspecten van het beleid inzake samenleven in diversiteit  ondersteund en gedragen worden door een zo breed mogelijk netwerk van mensen en groepen en instellingen vanuit een gemeenschappelijk belang
 • Er wordt gewerkt aan een positieve beeldvorming over mensen van vreemde afkomst bij de inwoners van de gemeente Begijnendijk.
 • de  gemeente onderneemt actie waardoor haar dienstverlening toegankelijker gemaakt wordt en dichter bij de doelgroepen gebracht wordt;
 • het integratiebeleid en de integratiedienst zijn bekend bij alle personeelsleden en  mandatarissen van de gemeente en het OCMW;
 • de gemeente heeft aandacht voor diversiteit in haar interne beleid.
 • de gemeente stimuleert de deelname van inwoners van diverse herkomst aan adviesraden en inspraakkanalen;
 • de gemeente werkt aan de deskundigheidsbevordering i.v.m. diversiteit bij leerkrachten en directie van de onderwijsinstellingen en verenigingen in de gemeente Begijnendij

 

Beleidsdomein 05: Leren

 

05.1 Onderwijs

 

Onze kinderen, onze toekomst! Een toekomst waar wij natuurlijk het beste van hopen. Maar hopen is niet genoeg,we moeten de toekomst dan ook samen maken. Een onderwijs dat onze kinderen en jongeren vormt tot kritische burgers die verantwoordelijkheid nemen en tot volwassenen die goed opgeleid zijn voor de arbeidsmarkt is daarbij cruciaal. Onderwijs moet de plek zijn waar elk talent naar boven komt en uitgedaagd wordt om zich ten volle te ontwikkelen. Elk kind heeft recht op onderwijs en opvang.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat capaciteitsproblemen prioritair worden aangepakt zodat elk kind een plaats heeft in een opvang of op een school in zijn buurt.

Wat het onderwijs betreft, betekent dit op korte termijn waar nodig de school uitbreiden(klascontainers), op lange termijn anticiperen op toekomstige noden.

Scholen zijn bovendien ook plaatsen bij uitstek waar aan integratie, participatie en emancipatie wordt gewerkt, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders.

Op school krijgen leerlingen vaardigheden en attitudes aangereikt om zich te kunnen ontplooien tot volwaardige individuen binnen de gemeenschap. Gelijke onderwijskansen moeten maximale onderwijskansen worden. Onderwijs moet zeker die jongeren met minder kansen zoveel mogelijk ondersteunen.

In Begijnendijk vertaalt zich dat als talentgericht onderwijs op maat, dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.

 

05.1.1 Basisonderwijs

Actiepunten:

 • Het onderwijspersoneel verdient optimale omkadering, ondersteuning en relevante vorming.
 • We streven naar een kwalitatieve school en kinderopvang voor elk kind van Betekom- Begijnendijk
 • We gaan voor een kwalitatieve doorstroom van kleuters naar het lager onderwijs.
 • In het basisonderwijs verhogen we de capaciteit via uitbreiding met klascontainers in De Klimroos te Betekom.
 • Een kwalitatieve school voor  elk kind in de buurt houdt in dat klassen voor elk kind in de buurt houdt in dat klassen voldoende klein blijven. Dit sluit niet uit dat klassen samengenomen kunnen worden.
 • In het basisonderwijs zetten we verder in op een divers aanbod aan pedagogische projecten. Elke school moet de mogelijkheid hebben om eigen accenten te leggen.
 • Onderwijsinnovatie en een krachtige leeromgeving staan centraal. De gemeente voorziet dan ook in haar scholen voldoende ICT middelen en ondersteuning en een gevarieerd vormingsaanbod voor het onderwijspersoneel.

 

05.1.2 Netoverschrijdende samenwerking.

 

Actiepunten

 • We streven ernaar dat het lokale onderwijsbeleid gericht moet zijn op alle kinderen, jongeren en volwassenen in de gemeente. Daarom willen we het lokaal flankerend onderwijsbeleid verder uitbouwen en versterken Het moet in de omkadering  meer armslag krijgen zodat de netoverschrijdende samenwerking, met het oog op de gezamenlijke aanpak van onderwijs problemen.
 • We behouden de mogelijkheid om voor- en naschoolse opvang zoveel mogelijk te centraliseren.
 • Aangezien een consequente aanpak vereist is bij het bedstrijden  van pesterijen, vragen we de schoolleiding een pestactieplan voor hun school uit te schrijven en voorzien we in de nodige begeleiding van de leerkrachten. De focus ligt op een schooleigen preventieve en remediërende aanpak.
 • We streven naar een optimaal gebruik van schoolinfrastructuur, ook buiten de schooluren.
 • We streven naar propere schoolbuurten. Ook hier willen we geen zwerfvuil. De scholen zelf en omliggende actoren spelen hier een belangrijke rol in.

Beleidsdomein 06: Vrije tijd

 06.1 Cultuur.

 

Cultuur is het bindmiddel in onze samenleving, een samenleving die qua taal en qua herkomst steeds heterogener wordt. Onze uitgangspunten bij het invullen van het lokaal cultuurbeleid zijn deskundigheid, strategische aanpak en participatie van alle actoren. Het is de uitdaging voor een gemeentelijk cultuurbeleid om de diverse groepen in onze samenleving te laten delen in een gevarieerde cultuurbeleving.

De bibliotheek wil voor al zijn inwoners bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen, deelgemeenten, buurten instellingen, verenigingen, waardoor een gemeenschappelijk cultureel beleven ontstaat.

In Begijnendijk zetten we ontmoeten centraal, met activiteiten die prikkelen, uitstraling geven en zoveel mogelijk mensen aanspreken. Goesting in Begijnendijk is en blijft het motto.De cultuurraad is het verkozen cultureel adviesorgaan bij uitstek en dus de geprivilegieerde gesprekspartner voor het bestuur in verband met culturele materies .Het bestuur zal de verenigingen aansporen om lid te worden (te blijven) van de cultuurraad. Tevens zal de cultuurraad de motor zijn in de samenwerkingsverbanden tussen de verenigingen.

 

06.1.1 Verenigingen.

 

Actiepunten

 • Het bestuur wil de erkende verenigingen actief blijven ondersteunen door te zorgen voor geschikte accommodatie (vergaderzalen, repetitieruimten, zalen) die tegen realistische prijzen ter beschikking worden gesteld. Het bestuur wil deze infrastructuur uitbreiden met een polyvalente zaal die vervat zit in het AC  voor  Begijnendijk
 • Het subsidiëren van verenigingen blijft een hoeksteen van het lokaal cultuurbeleid.Via projectsubsidies wil het bestuur extra stimulansen bieden aan verenigingen die initiatieven nemen die de samenwerking tussen de verenigingen in de hand werkt.
 • Via de Buurtfeestsubsidie wil het bestuur initiatieven van buurten en straten blijven ondersteunen
 • Verenigingen kunnen hun activiteiten aankondigen in de folderkrant aan democratische prijs
 • Verder staat de  UITkalender van  de gemeentelijke website en de  infoborden ter beschikking van verenigingen die activiteiten willen aankondigen.

 

06.1.2 Openbare bibliotheek

 

Actiepunten

 • Voor zijn leden zal de bibliotheek informatiebronnen in  gedrukte of digitale vorm toegankelijk maken, ze zal actief bemiddelen bij het zoeken van de lezer naar antwoorden op vragen over kennis,educatie, cultuur ontspanning en ze zal inzetten om leesbevordering.

 

 • De bibliotheek zal een gevarieerde,hedendaagse collectie ter beschikking stellen van zowel fictie als non-fictie, en DVD's.
 • De bibliotheek zal tevens voorzien in ondersteunende infrastructuur (o.a.PC’s  met  toegang tot het internet).Om deze diensten voor een zo ruim mogelijk publiek open te stellen zal de bibliotheek streven naar nog publieksvriendelijkere openingsuren
 • Het huidig plaatsgebrek in de hoofdbibliotheek zal in  het kader van het masterplan opgelost worden door het inpassen van een nieuwe, voldoende ruime bibliotheek in het AC. Hierbij zal gebruikt gemaakt worden  van  de  modernste bibliotheektechnologie zoals het behouden van zelfuitlenen d.m.v RFID. Het voorzien van een inleverbus waarbij de lezers ook buiten de openingsuren materialen kunnen inleveren moet het gebruiksgemak bevorderen.
 • Implementatie en inventarisatie van het GADC in  het nieuwe AC

 

 

06.2 Feesten.

 

Het gemeentelijk bestuursniveau staat het dichtst bij de m mensen. Een beleidsdomein“Feesten”hoort dan ook zeker en vast thuis in een moderne gemeente. Feesten en evenementen moeten alle inwoners van onze gemeente op een prettige manier samenbrengen zodat ze met elkaar in contact komen,elkaar leren kennen en samen feestvieren

De feesten en evenementen moeten het aangenaam vertoeven maken in Begijnendijk zowel voor de Begijnendijkenaar als voor de bezoeker. Het is belangrijk dat ook het nieuwe bestuur  “gezelligheid” van onze gemeente hoog op de agenda zetten. We moeten de gezelligheid alle kansen geven.

 

Actiepunten

 • We wensen resoluut te kiezen voor kwaliteitsvolle evenementen en feesten. Een wildgroei aan feesten en evenementen moet worden vermeden.
 • Wij wensen de verenigingen verder aan te sporen om hun feest(en) of evenement(en) in te geven in “Uit in Vlaanderen”.Indien iedere  vereniging dit doet, dan heeft iedereen een overzicht van wat er in onze gemeente te gebeuren staat.
 • De verschillende kermissen hebben hun eigen charme en zijn van groot sociaal belang. Ze versterken immers de sociale samenhang en bevestigen de eigenheid van de deelgemeenten
 • Om de slachtoffers aan de twee wereldoorlogen en andere oorlogen in de wereld te gedenken wensen wij verder jaarlijks de viering van11november en 15 augustus te organiseren
 • Betekom is onder andere gekend voor zijn gezellige kerstmarkt. Tijdens deze bestuursperiode wensen we deze kerstmarkt verder te organiseren en nog kwalitatief te verbeteren.
 • Ook kleinere buurtfeesten hebben hun eigen charme en brengen de mensen van de buurt dichter bij elkaar. Een buurtfeest is een ideale gelegenheid om de mensen uit de buurt te leren kennen. We wensen deze buurtfeesten verder  financieel te blijven ondersteunen via de gekende buurtfeestsubsidie.
 • Bij het organiseren van feesten en evenementen wensen we steeds  aandacht te hebben voor de veiligheid ,het beperken ban het afval  en het beheersen van het geluid( Fuifreglement )

06.2 Toerisme en Monumentenzorg

 

Begijnendijk is een levendige gemeente met een sterke toeristische aantrekkingskracht die verder moet uitgebouwd worden. Het is belangrijk het lokaal toeristisch aanbod te promoten zodat we in onze gemeente meer dag- en weekendtoeristen kunnen aantrekken met aandacht voor de locale middenstand. De Demervallei in Betekom biedt een unieke kans om aan te knopen bij het toeristisch beleid en de initiatieven van de andere Demergemeenten die vaak over belangrijker toeristische troeven beschikken dan onze gemeente. Binnen het Regionaal Landschap Noord-Hageland en andere regionale overlegorganen willen we ook meewerken aan een eigen identiteit voor de Demergemeenten.  Als absolute prioriteit in het monumentenbeleid onderscheiden we twee items: * De restauratie mogelijk maken van de oude molenruïne op de Betekomse Molenberg * Het opstellen van een inventaris, samen met het GADC, de Aarschotse heemkring en de betrokken provinciale en Vlaamse administraties, van landschappen, dorpsgezichten en gebouwen die een bescherming verdienen, het opstellen van een prioriteitenlijst ter zake en het aanmaken van beschermingsdossiers voor die sites. Er moet ook een actief promotiebeleid komen voor de architecturale en landschappelijke troeven in onze gemeente. Die zijn niet ontzettend groot, maar onze gemeente sluit wel aan bij het toeristisch interessante Hageland, en op die manier kunnen wij daar beslist een graantje van meepikken. De Demervallei moet daarin een cruciale rol spelen.

Actiepunten:

 • Het aanbod van informatiebrochures op een efficiënte manier ter beschikking stellen van de toeristische sector en de private partners.
 • Het uitwerken van een goed gestructureerd toeristisch onthaal met een bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid.
 • Bijzondere aandacht voor de actualisering van de website.

 

06.3 Sport

 

Het dient een belangrijke doelstelling te blijven om iedere Begijnendijkenaar regelmatig aan het sporten te krijgen op een gezonde manier en in degelijke omstandigheden. Sport is een  belangrijke factor voor onze gezondheid en heeft ook een sociale meerwaarde in onze gemeente.

In deze sportbeleidsnota streven we naar een uitgebreid bewegingsaanbod meteen

Betere communicatie, begrip en respect met ondersteuning in de verschillende sportdisciplines. Respect en onderhoud van onze uitgebreide sportinfrastructuur is hierin ook een belangrijke factor.

 

Actiepunten:

 • Afwerken nieuwe sanitaire blok sporthal
 • Vernieuwing en isoleren van het  dak van de sporthal
 • Het voeren van een beweeg en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport met bijzondere aandacht voor personen met een handicap.
 • Permanent onderhoud van de sportinfrastructuur zodat in optimale omstandigheden kan gesport worden
 • Bewustmaking van sportclubs naar energie-en waterverbruik.
 • Ondersteuning en aanzetten tot samenwerking of fusie van sportclubs.
 • Sportpromotie uitbreiden.
 • Activiteiten zoals de Fietseling blijvend ondersteunen.
 • De sportraad als beleidsmaker betrekken bij nieuwe initiatieven.

Beleidsdomein 00: Algemene financiering

 

Een financieel gezonde gemeente

 

Niettegenstaande de economische crisis zich ook volop laat voelen in de lokale financiën wensen we naar de toekomst toe verder een gezond financieel beleid te voeren. De inkomsten van de gemeente komen voor het overgrote deel uit het gemeentefonds en belastingen: personenbelasting en onroerende voorheffing. Ondanks de toenemende druk op de financiën willen we de belastingen deze bestuursperiode niet verhogen. Duurzame investeringen zullen gerealiseerd worden binnen de financiële draagkracht van de gemeente. De leninglast mag de gewone werking van onze gemeente niet belemmeren

Inkomst en uitgaven moeten op elkaar afgestemd zijn. Er staan een aantal zeer belangrijke infrastructuurwerken op stapel zoals onder andere de bouw van een administratief centrum., de strijd tegen wateroverlast, Aquafin en rioleringwerken  ,onderwijsinfrastructuur,… waarvoor Inkomsten zullen moeten gezocht worden. Dit mag geen beletsel zijn om aan de zijde van de uitgaven een optimalisering na te streven. De tering zal overal naar de nering moeten worden gezet en er moet een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW worden afgesloten. De diensten van OCMW en gemeente dienen geoptimaliseerd en een verregaande samenwerking en integratie zijn noodzakelijk tussen beide autonome instellingen.

 

Actiepunten:

 • Uitbouw van het interne controlesysteem.
 • Optimale uitbouw van een Autonoom Gemeentebedrijf Begijnendijk.
 •  
 •  

Slotwoord

 

Het college van burgemeester en schepenen wil als moderne managers samen met de beide managementteamleden en ons personeel een hedendaags beleid voeren in onze gemeente. Een deontologische code betreffende dienstverlening aan de bevolking werd uitgewerkt voor alle raadsleden. Dit impliceert een beleid dat stoelt op service, kwaliteit en de zorg om onze burgers niet nog meer te belasten met extra financiële lasten en administratieve beslommeringen. Het is onze hoofdtaak om het landelijke, groen en fiscaalvriendelijk karakter van onze gemeente te behouden. Bovendien is het onze vaste intentie om onze burgers blijvend te betrekken in het toekomstige beleid van het huidige bestuur. De invoering van het spreekrecht voor burgers voor de gemeenteraad was hiertoe de eerste aanzet. Ten slotte willen we Samen Naar Veel Andere ideeën zoeken om met iedereen inbegrepen en iedereen meetellend een Leefgemeenschap te vormen waar het buitengewoon boeiend is om mee samen te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.